native north carolina plants

panuto basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag o katanungan